Danube InGrid

Smart grid projekt spoločného záujmu (PCI)
Európskej únie

HU SK


Za obsah tejto publikácie zodpovedajú výlučne spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. a nemusí nevyhnutne zohľadňovať názor Európskej únie.

Všeobecné informácie

 • Cieľom projektu Danube InGrid (Danube Intelligent Grid) je širšia integrácia obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy prostredníctvom využitia smart technológií a ich inteligentný manažment, pri súčasnom zabezpečení vysokej kvality a bezpečnosti dodávok pre spotrebiteľov elektrickej energie v regióne strednej a východnej Európy.
 • V rámci projektu Danube InGrid budú zavádzané smart grid technológie, a to na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej úrovni, za účelom rozvoja modernej energetickej infraštruktúry. Projekt bude takisto efektívne integrovať správanie a činnosť všetkých účastníkov trhu pripojených do elektrickej siete, predovšetkým spotrebiteľov, prosumerov a výrobcov, s cieľom integrovať veľké objemy elektrickej energie vyrobenej
  z obnoviteľných a/alebo distribuovaných zdrojov energie. Získavanie a využívanie skúseností v oblasti smart technológií v regióne severozápadného Maďarska a západného Slovenska bude prínosné pre užívateľov elektrizačnej sústavy, prevádzkovateľov distribučných a prenosových sústav.
 • Projekt Danube InGrid je zaradený na štvrtom PCI zozname Európskej únie. 
 • Projekt Danube InGrid je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) Európskej únie.
 • Odhadovaná hodnota projektu: 291 miliónov eur
 • Spolufinancovanie z Nástroja na prepájanie Európy: 102 miliónov eur
 • Doba realizácie: 2020 - 2025 

Navrhovatelia projektu

Podporovateľ projektu

Prínosy projektu

 • Hlavným prínosom projektu je zabezpečenie lepších a ekonomicky efektívnejších dodávok elektrickej energie pre strategické priemyselné oblasti a konečných spotrebiteľov v oblasti západného Slovenska a severozápadného Maďarska.
 • Realizáciou projektu sa podporí pripájanie nových výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, zlepší sa kvalita
  a bezpečnosť dodávok elektrickej energie, pripojiteľnosť do sústavy pre všetkých užívateľov a dôjde k zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie.
 • Získané skúsenosti so smart grid technológiami budú uplatniteľné aj v ostatných regiónoch.

Ciel' projektu

 • Hlavným cieľom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy s cieľom rozsiahlejšej integrácie výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok pre spotrebiteľov energie v regióne západného Slovenska a severozápadného Maďarska.


Projektové aktivity

 • Smart prvky v sústave na úrovni VVN/VN
 • Transformácia medzi distribučnou a prenosovou sústavou
 • Optická sieť ako súčasť VVN a VN siete
 • IT manažment pre smart grid
 • Projektový manažment, komunikácia a diseminácia

Časová os s fotografiami

Hodnota
291 miliónov eur
Trvanie
2020-2025
Realizátori
EED, ZSD, SEPS
Spolufinancovanie
102 miliónov eur

Akcie

16 júna 2022: Konzultácia s verejnosťou v maďarskom jazyku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru. - online udalosť online udalosť - krátke zhrnutie, pozvánka a správa.

29 júna 2022: Konzultácia s verejnosťou v maďarskom jazyku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru - online udalosť online udalosť, pozvánka a správa

5. mája 2021: Konzultácia s verejnosťou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru. - online udalosť online udalosť - krátke zhrnutie, pozvánka a správa.

22. júna 2021: Konzultácia s verejnosťou v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru - online udalosť online udalosť, pozvánka a správa