Danube InGrid

Candidate Smart Grid Projekt Spoločného Záujmu

HU I SK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 • Cieľom projektu Danube InGrid (Danube Intelligent Grid) je širšia integrácia obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy prostredníctvom využitia smart technológií a ich inteligentný manažment, pri súčasnom zabezpečení vysokej kvality a bezpečnosti dodávok pre spotrebiteľov elektrickej energie v regióne strednej a východnej Európy.
 • V rámci projektu budú zavádzané smart grid technológie, a to na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej úrovni, za účelom rozvoja modernej energetickej infraštruktúry. Projekt bude takisto efektívne integrovať správanie a činnosť všetkých užívateľov trhu pripojených do elektrickej siete, predovšetkým spotrebiteľov, prosumerov, výrobcov, s cieľom integrácie veľkého množstva elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných a/alebo distribuovaných zdrojov energie. Rozvoj skúseností v oblasti smart technológií v regióne západného Slovenska a severozápadného Maďarska bude prínosný nielen pre užívateľov elektrickej siete, ale aj prevádzkovateľov distribučných sústav.
 • Odhadovaná hodnota projektu: EUR 296 miliónov
 • Odhadovaná doba realizácie: 2020 - 2027

PRÍNOSY PROJEKTU

 • Hlavným prínosom projektu je zabezpečenie lepších a ekonomicky efektívnejších dodávok elektrickej energie pre strategické priemyselné oblasti a konečných spotrebiteľov v oblasti západného Slovenska a severozápadného Maďarska.
 • Realizáciou projektu sa podporí pripájanie nových výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, zlepší sa kvalita a bezpečnosť dodávok elektrickej energie, pripojiteľnosť do sústavy pre všetkých užívateľov, a dôjde k zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie.
 • Získané skúsenosti so smart grid technológiami budú uplatniteľné aj v ostatných regiónoch.

CIELE PROJEKTU

 • Hlavným cieľom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy s cieľom rozsiahlejšej integrácie výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok pre spotrebiteľov energie v regióne západného Slovenska a severozápadného Maďarska.

KONKRÉTNE AKTIVITY

 • Smart technológie na úrovni PDS a PPS – Transformačné stanice
 • Smart grid – Mikrostanice v regióne
 • Smart vedenia a zariadenia s využitím komunikačných prvkov a optických vláken
 • IT systém pre smart manažment sústavy