Danube InGrid

Smart grid projekt spoločného záujmu (PCI)
Európskej únie

HU SK

Všeobecné informácie

 • Cieľom projektu Danube InGrid (Danube Intelligent Grid) je širšia integrácia obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy prostredníctvom využitia smart technológií a ich inteligentný manažment, pri súčasnom zabezpečení vysokej kvality a bezpečnosti decentralizovanej dodávky v regióne strednej a východnej Európy. 
 • V rámci projektu budú zavádzané smart grid technológie, a to na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej úrovni, za účelom rozvoja modernej energetickej infraštruktúry. Projekt bude takisto efektívne integrovať správanie a činnosť všetkých účastníkov trhu pripojených do elektrickej siete, predovšetkým spotrebiteľov, prosumerov a výrobcov, s cieľom integrovať veľké objemy elektrickej energie vyrobenej
  z obnoviteľných a/alebo distribuovaných zdrojov energie. Získavanie a využívanie skúseností v oblasti smart technológií v oblasti severozápadného Maďarska, Budapešti a severovýchodného Maďarska a západného a východného Slovenska bude prínosné pre užívateľov elektrizačnej sústavy, prevádzkovateľov distribučných a prenosových sústav.
 • Hodnota projektu: 493 miliónov EUR
 • Doba realizácie: 2020 – 2029

Navrhovatelia projektu

Podporovateľ projektu


Prínosy projektu

 • Hlavným prínosom projektu je zabezpečenie lepších a ekonomicky efektívnejších dodávok elektrickej energie pre strategické priemyselné oblasti a konečných spotrebiteľov v oblasti západného a východného Slovenska, severozápadného a severovýchodného Maďarska, ako aj Budapešti.
 • Realizáciou projektu sa podporí pripájanie nových výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, zlepší sa kvalita a bezpečnosť dodávok elektrickej energie, pripojiteľnosť do sústavy pre všetkých užívateľov a dôjde k zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie.

Ciele projektu

 • Vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy s cieľom rozsiahlejšej integrácie výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok pre spotrebiteľov energie v regióne západného a východného Slovenska, ako aj severozápadného Maďarska, Budapešti a severovýchodného Maďarska, teda v blízkosti schengenskej hranice.
 • Zvýšenie úrovne automatizácie a zberu sieťových dát.


Projektové aktivity

 • Smart prvky v rozhraniach TSO a DSO a manažment odberu jaloviny
 • Inteligentné transformačné stanice v regióne, automatizácia a zber dát
 • Inteligentné prvky na vedeniach spolu s komunikáciou a optickými vláknami
 • IT systémy na podporu inteligentných sústav a riadenie distribučnej sústavy 
v závislosti od poveternostných podmienok